نقد مونوگرام هایی که در مطالب قبلی گذاشتم

به لوگوی بالا نگاه کنید.چه قدر جالب است اما سادگی رعایت شده و این باعث می شود تا این لوگو در خاطرمان بماند!

به لوگوی بالا هم دقت کنید.واقعا عالیه!لوگوی شخصی است بنامPeterRyanدر نگاه اول حرف Rبه نظر می آید ام داخل آنPهم دیده می شود.چه قدر ساده و بیاد ماندنی است.

محمد سجاد تدین

عضویت در خبرنامه

عضویت در خبرنامه